| Napravite nalog
Powered by Core Design

Adresar

СРПСКИ ИСТРАЖИЛАЦ.

Adresa
Михаила Пупина 169
Blok
2
Telefon
3195523
Fax
2696986
E-mail
Votes
1
Visited
1724
Oceni
1 glas
СРПСКИ ИСТРАЖИЛАЦ.
П Р А В А Ц
српска истражилачка агенција

основана 1990. године

- 11050 БЕОГРАД 22, поштански фах 22, Бачванска 21.
- 11070 БЕОГРАД 27, поштански фах 142, Михаила Пупина 169.

С р б и ј а

тел/факс: (+381 11) 2852411, 3195523, 2696986, 2851722, 2851723,
063248996, 0645876102, 0621248996, 0691248996, 0611565880

српски истражилац Радомир M. Мисаљевић дипломирани правник

SERBICUS INVESTIGATOR CRIMINI OBSTAT.

office@pravac.co.rs
pravac@nadlanu.com

www.pravac.co.rs

СПРЕЧАВАЊЕ, ОТКРИВАЊЕ, РАСВЕТЉАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ КРИМИНАЛА.

- Спречавање чињења кривичних дела, привредних преступа, прекршаја, повреда радних обавеза, повреда правила у заводима за издржавање кривичних санкција (кажњиве радње) применом мера и радњи криминалистичке тактике, методике, оперативе и технике, примењене криминологије, социјалне патологије, социјалне психологије, кривичног права, кривичног процесног права, пенологије.
- Откривање учињених кривичних дела и покушаја чињења кривичних дела, излазак на лице места, тражење, налажење и фиксирање трагова на лицу места, присуствовање увиђају и реконструкцији догађаја, присуствовање обдукцији, присуствовање судскопсихијатријском вештачењу.
- Пријављивање откривеног кривичног дела односно покушаја учињеног од стране познатог или непознатог учиниоца стварно и месно надлежном државном тужилаштву или/и организационој јединици Министарсва унутрашњих послова.
- Идентификација учиниоца кривичног дела, тражење и налажење учиниоца, обавештавање о месту где се учинилац налази.
- Прикупљање доказа, материјалних (средства и предмети кривичног дела) и личних (изјаве кривичнопроцесних странака и субјеката), налажење и предаја материјала за вештачење и поређење.
- Заступање оштећеног у кривичном поступку, израђивање и подношење кривичне пријаве, приватне кривичне тужбе, оптужнице, оптужног предлога, захтева за спровођење истраге и осталих поднесака, пријем писмена, контакти, сарадња и заједнички рад са тужилаштвом, судом, судијом, полицијом, вештаком, сведоком, адвокатом, окривљеним и осталим кривичнопроцесним субјектима.
- Учествовање у радњама свих фаза кривичног поступка (преткривични поступак, претходни кривични поступак, главни претрес, поступак по правним лековима), индиција, основи сумње, основана сумња, оправдана сумња, истина, виност.
- Прикупљање материјалних и личних доказа по налогу оштећеног, породице оштећеног, окривљеног, породице окривљеног, браниоца окривљеног, вештака, ради утврђивања олакшавајућих и отежавајућих околности, за утврђивање смањене урачунљивости, недостатка урачунљивости.
- Расветљавање убиства, наношења тешке и лаке телеснe повредe, разбојништва, разбојничке крађе, претње, угрожавања сигурности, насилничког понашања, сумњивог самоубиства, сумњивог несрећног случаја, несавесног рада здравственог радника.
- Расветљавање отмице, противправног лишења слободе, пиратства, изнуде, уцене, принуде, злостављања и мучења, трговине људима, заснивања ропског односа, трговине људским органима.
- Расветљавање кривичних дела против полних слобода, брака и породице, против здравља људи.
- Спречавање и расветљавање производње, држања, посредовања, стављања у промет, омогућавања уживања и уживања опојних дрога и психоактивних супстанци, саветовање, помагање, заједнички рад и сарадња у одвикавању од зависности.
- Расветљавање кривичних дела против безбедности рачунарских података.
- Расветљавање кривичних дела против привреде, против золупотребе службеног положаја и овлашћења, против права по основу рада, против свих облика преваре.
- Спречавање и расветљавање кривичних дела учињених минско – експлозивним средставима, тероризам, диверзија, саботажа, контрадиверзиона заштита.
- Спречавање и расветљавање оснивања и деловања чланова злочинчког удружења, подстрекача, саизвршиоца, помагача, прикривача, непријављивача, даваоца лажног исказа, примена теорије акцесорности.
- Тражење и налажење лица која су нестала из животне и радне средине и установа за старање о лицима и за лечење и чување лица (добровољно напуштање, нестанак као последица кривичног дела, нестанак као последица хроничне или акутне болести).
- Тражење и налажење покретних ствари несталих као последица кривичног дела или на други начин.
- Спречавање и откривање тајног фото, видео и аудио снимања лица и објеката, прибављање фото, видео и аудио записа, спречавање и откривање праћења лица.
- Полиграфско испитивање свих лица, на све околности, у сваком простору, у свако време.
- Супростављање негативном дејству деструктивних секти и парапсихолошким активностима и појавама према поједницима и групама.
- Прикупљање података о лицима и догађајима ради покретања и учествовања у поступцима, увид у списе предмета поступака (кривични, парнични, ванпарнични, извршни, управни, управносудски, уставносудски, прекршајни, медијација, арбитражни, дисциплински), прибављање јавних и приватних исправа.
- Прикупљање података о пребивалишту и боравишту лица, о пословном седишту привредних друштава и предузетника и осталих правних и физичких лица, о моторним и другим возилима.
- Прикупљање података о лицима, догађајима и стварима за покретање и учествовање у поступку накнаде материјалне и нематеријалне штете по основу осигурања имовине и лица, ради спречавања злоуптребе права осиугурања имовине и лица.
- Покретање и учествовање у поступцима ради наплате новчаних и робних потраживања, саветовање, помагање, посредовање и заступање у наплати потраживања, учествовање судском и вансудском поравнању.
- Прикупљање података, покретање и учествовање у поступку одузимања и стицања пословне способности, за утврђивање ништавости и рушљивости правног посла.

СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА.

- Израда анализа, налаза и мишљења безбедносне угрожености лица, објеката и пословања, израда планова обезбеђења лица, објеката и пословања, спровођење планова обезбеђења лица, објеката и пословања, систем обезбеђења лица, објеката и пословања.
- Спречавање и откривање одавања државне и пословне тајне свих степена тајности.
- Физичко обезбеђење лица и објеката, портири, чувари, ватрогасци, телохранитељи, пешачке и моторизоване патроле, употреба обучених паса.
- Техничко обезбеђење лица и објеката, видео надзор, видо запис, сензори покрета, дима, ватре, воде, ласери, уређаји за преглед возила, пртљага и лица, детектекција метала и опасних течних и чврстих материја.
- Спречавање и откривање прислушкивања телекомуникационих система (телефони, радио веза, интернет, електронско пословање).
- Пропагандно психолошко деловање према појединцима и групама.
- Безбедносно стручно оспособљавање и усавршавање за стицање знања из области истражилаштва, система обезбеђења лица, имовине и пословања, помогање за образовање у свим степенима редовног школовања
- Издавање, израђивање, достављавање ПРАВАЦ ИНТЕРНЕТ ГЛАСИЛА прве српске новине усмерене сузбијању криминала, успостављено 17. фебруара 2005. године.
Follow us on Foursquare
EUnet