Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije


9135 poruka u 2041 tema- 1944 članova - Poslednji član: Nsnsns021
Stranice: 1 [2] 3
Štampaj
Autor Tema: AQUA PARK U BLOKU 44  (Pročitano 115010 puta)
geopard
Newbie
*
Poruke: 11


« Odgovor #15 poslato: 26. Април 2009, 18:25:08 »

Ima
Izgleda da dolazi Nik Sloter u Beograd, možda donese malo Tropske vreline Jezik
http://www.blic.rs/zabava.php?id=85705
Sačuvana
zmaj sa save
Jr. Member
**
Lokacija: savski blokovi
Poruke: 95« Odgovor #16 poslato: 27. Април 2009, 09:45:18 »

hahahahahahahaha
Sačuvana

ma vazno je belyati  u dobrom drustvu uz pivo i ziku
ivke
Administrator
Hero Member
*****
Lokacija: Blok 63
Poruke: 1125WWW
« Odgovor #17 poslato: 17. Јун 2009, 09:45:01 »Ništa od akva parka

Projekat izgradnje “Akva parka” u Novom Beogradu neće biti realizovan, jer je investitor (kompanija “Genel”) u ozbiljnim finansijskim teškoćama. Slobodan Šćekić, vlasnik “Genela”, nedavno je zatražio hitan sastanak sa gradonačelnikom Draganom Đilasom, tražeći pomoć.

Investitor projekta izgradnje “Akva parka” kompanija “Genel”, koja je još pre tri godine trebalo da ga realizuje u Bloku 44, zatražila je od Grada da na polovini tog zemljišta izgradi stambeni kompleks kako bi se izvukla iz finansijske krize.
- Šćekić je predložio da mu dozvolimo da na polovini zemljišta predviđenog za izgradnju akva parka sagradi stambeni kompleks, da bi zatim od novca dobijenog od prodaje stanova finansirao nastavak radova. To, međutim, nije prihvaćeno – kaže Miroslav Čučković, član Gradskog veća.
Radovi na izgradnji akva parka počeli su u oktobru 2005. godine i trebalo je da budu završeni u narednih godinu dana. Do danas je, međutim, izvedeno 50 odsto radova, a uloženo je oko sedam miliona evra.
Nakon sastanka gradonačelnika i Šćekića postalo je jasno da od akva parka nema ništa, pa su gradske vlasti odlučile da pokrenu postupak oduzimanja ovog zemljišta, jer je investitor prekoračio sve predviđene rokove za realizaciju ovog projekta. “Blic” juče nije uspeo da stupi u kontakt sa Slobodanom Šćekićem, vlasnikom kompanije “Genel”. On se nije javljao na mobilni telefon, a njegova sekretarica nam je rekla da on ne daje izjave o akva parku.
Petar Živanović, gradski sekretar za imovinsko-pravne poslove, kaže za “Blic” da aktivni proces oduzimanja ove parcele još nije započeo, jer Grad već pet meseci ne uspeva da uspostavi kontakt sa prvim investitorima Vladimirom Jankovićem i Žarkom Paspaljom, kojima je ovo zemljište dato na korišćenje.
- Oni treba i zvanično da nam kažu šta se dešava sa projektom. To je zakonska procedura. Međutim, svaki naš pokušaj da stupimo u kontakt sa njima bio je bezuspešan. Slali smo i dopise na nekoliko adresa koje smo imali, ali nam se svaki vraćao – kaže Živanović.
Na površini od 50.000 kvadratnih metara (pet hektara) u Bloku 44 trebalo je da bude sagrađeno 11 bazena, 14 tobogana, kuglana, klizalište, kao i tereni za ostale popularne sportove. Investitori su planirali da postave i najvišu “kamikazu” u Evropi od 20 metara, kao i jednistvene „porodične tobogane“ duge 405 i 132 metra.

Odustalo čak 12 investitora
Izgradnju akva parka je od početka pratio nedostatak novca, a od projekat je do danas odustalo čak 12 investitora. Nosioci projekta prvo su bili Vladimir Janković i Žarko Paspalj, proslavljeni košarkaš koji je od ovog posla prvi digao ruke. Iako su u početku pokazivali ozbiljnu zainteresovanost, redom su odustajali i ostali investitori, uglavnom banke, da bi u ovom poslu na kraju ostala samo još kompanija “Genel”. Ona je poslednjih meseci vodila pregovore sa jednom američkom kompanijom, koja je u Evropi sagradila više od deset akva parkova, ali su i ti razgovori bili neuspešni.

Izvor: http://www.blic.rs/beograd.php?id=97610
Sačuvana

Su
Full Member
***
Poruke: 119« Odgovor #18 poslato: 17. Јун 2009, 16:56:18 »

Smoooor... Tužan Smoooooor...  Tužan
A bas smo mogli da se brckamo... Pih  Zaprepašćen
Sačuvana

"Postoje samo dve vrste ljudi sa kojima ne mogu da izadjem na kraj:to su oni koji sve znaju i oni koji ne znaju nista" S.
zmaj sa save
Jr. Member
**
Lokacija: savski blokovi
Poruke: 95« Odgovor #19 poslato: 09. Јул 2009, 16:36:18 »

valjda ce beograd dobiti akva park ako ne ipak nam ostaje ada
Sačuvana

ma vazno je belyati  u dobrom drustvu uz pivo i ziku
Luka45
Newbie
*
Poruke: 1


« Odgovor #20 poslato: 05. Април 2010, 15:10:08 »

Priprema za izgradnju pocinje 1983 (Zemljiste i tako to) a 2005 pocinje izgradnja...Aqua Park je zavrsen 2034!
Sačuvana
ivke
Administrator
Hero Member
*****
Lokacija: Blok 63
Poruke: 1125WWW
« Odgovor #21 poslato: 13. Мај 2010, 08:24:44 »

I Politika juče piše o akva parku, naravno ništa novo...Od tri akvaparka – nijedan na vidiku

 Ne­po­što­va­nje ro­ko­va za iz­grad­nju, bes­pa­ri­ca i ne­sre­đe­nost ka­ta­star­skih par­ce­la ome­ta­ju na­sta­ja­nje car­stva vo­de­ne za­ba­ve u No­vom Be­o­gra­du, Ko­šut­nja­ku i Groc­koj

Da su se ob­i­sti­ni­la sva obe­ća­nja i na­ja­ve, pre­sto­ni­ca bi ima­la tri akva­par­ka – u No­vom Be­o­gra­du, Ko­šut­nja­ku i u Groc­koj. Ka­ko stva­ri sa­da sto­je, Ja­go­di­na će još ne­ko vre­me bi­ti je­di­ni grad či­ji su­gra­đa­ni mo­gu da se po­hva­le ova­kvim vi­dom za­ba­ve.

U to­ku je po­stu­pak od­u­zi­ma­nja od in­ve­sti­to­ra ze­mlji­šta u Blo­ku 44, jer za­po­če­ta grad­nja car­stva vo­de­ne za­ba­ve ni­je za­vr­še­na u pred­vi­đe­nom ro­ku. Od akva­par­ka po­vr­ši­ne 14,5 hek­ta­ra, ko­ji bi za­me­nio pet ba­ze­na okru­že­nih šu­mom u Ko­šut­nja­ku za­sad se od­u­sta­lo zbog bes­pa­ri­ce, a ide­ja o vo­de­nom gra­du na gro­čan­skom pri­o­ba­lju Du­na­va tek je u po­vo­ju.

Be­o­grad je naj­pre tre­ba­lo da do­bi­je akva­park na par­ce­li od oko 6,8 hek­ta­ra iz­me­đu uli­ca Gan­di­je­ve, Ne­hru­o­ve i Sav­ske oba­le. In­ve­sti­to­ri­ma – no­vo­sad­skom pred­u­ze­ću „Ge­nel” i ko­šar­ka­škom klu­bu iz Be­o­gra­da „Mi­ke­le stars” – da­to je 2002. go­di­ne na ko­ri­šće­nje grad­sko gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte u Blo­ku 44. Do­zvo­le za grad­nju sport­sko-re­kre­a­tiv­nog cen­tra sa 11 ba­ze­na, 14 to­bo­ga­na, 6.500 kva­drat­nih me­ta­ra vo­de­ne po­vr­ši­ne, te­re­ni­ma za ba­sket i te­nis obez­be­di­li su 2005. go­di­ne. Ta­da je grad­nja i po­če­la, ali je u me­đu­vre­me­nu ne­ko­li­ko pu­ta pre­ki­da­na. U av­gu­stu 2006. go­di­ne, zbog ne­do­stat­ka nov­ca iz po­sla je iza­šlo ne­ko­li­ko su­in­ve­sti­to­ra me­đu ko­ji­ma i biv­ši ko­šar­kaš Žar­ko Pa­spalj. Po­sle dvo­go­di­šnje pa­u­ze gra­di­li­šte je oži­ve­lo ka­da je pro­je­kat u pot­pu­no­sti pre­u­zeo „Ge­nel”.

Pro­šle go­di­ne, zbog po­manj­ka­nja nov­ca grad­nja je po­no­vo sta­la. Spe­ku­li­sa­lo se da je in­ve­sti­tor za­tra­žio da na de­lu kom­plek­sa gra­di stam­be­nu zgra­du. Mi­lan Vu­ko­vić, grad­ski se­kre­tar za ur­ba­ni­zam, ka­že da do da­nas ni­je do­bio ni­ka­kve zah­te­ve za iz­me­nu pr­vo­bit­ne do­ku­men­ta­ci­je pre­ma ko­joj su in­ve­sti­to­ri za­po­če­li grad­nju vo­de­ne oaze. Kra­jem av­gu­sta 2009, tvr­di Ne­nad Ba­jić iz Di­rek­ci­je za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i iz­grad­nju Be­o­gra­da, pro­tiv in­ve­sti­to­ra „Mi­ke­le stars” i „Ge­nel” pod­ne­ta je tu­žba jer ni­su pla­ća­li na­kna­du za ure­đe­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta. Istog me­se­ca, grad­sko jav­no pra­vo­bra­ni­la­štvo pod­ne­lo je zah­tev za do­no­še­nje re­še­nja o pre­stan­ku pra­va ko­ri­šće­nja do­de­lje­nog ze­mlji­šta.

Za raz­li­ku od akva­par­ka u Blo­ku 44, u Ko­šut­nja­ku se ni­je od­ma­klo da­lje od na­ja­va. Bes­pa­ri­ca je na­te­ra­la Re­pu­blič­ki za­vod za sport, ko­ji bri­ne o ovom kom­plek­su, da od­u­sta­ne od pla­no­va, ob­ja­vlje­nih uoči Uni­ver­zi­ja­de, pre­ma ko­ji­ma bi do 2012. na „te­me­lji­ma” ta­mo­šnjih ba­ze­na ni­kao vo­de­ni grad.

Ide­ja o iz­grad­nji akva­par­ka u me­đu­vre­me­nu je si­nu­la i u Groc­koj. Nad­le­žni iz lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ka­žu da je sve tek u po­vo­ju, ali da su iako je za­mi­sao još u za­čet­ku, već fo­ku­si­ra­li po­ten­ci­jal­nu lo­ka­ci­ju. Reč je o osam hek­ta­ra pri­o­ba­lja Du­na­va, na či­jem je de­lu go­to­vo iz­gra­đe­na sport­ska ha­la. Sa za­vr­šnim ra­do­vi­ma se sta­lo jer je na­knad­no utvr­đe­no da se obje­kat na­la­zi na dve ka­ta­star­ske par­ce­le. Zbog to­ga, pre­ma re­či­ma Go­ra­na Pe­kar­skog, pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Groc­ka, tre­ba naj­pre oba­vi­ti pre­par­ce­la­ci­ju.

– Po­treb­no je da se na tom pro­sto­ru odvo­ji ze­mlji­šte za ha­lu, par­king pro­stor i pra­te­će objek­te, po­sle če­ga bi tre­ba­lo da nam osta­ne slo­bod­no oko šest hek­ta­ra. Na toj po­vr­ši­ni pla­ni­ra­mo da iz­gra­di­mo sa­dr­ža­je ko­ji bi bi­li pri­vlač­ni za tu­ri­ste. Jed­na od ide­ja je i akva­park. Ali, po­treb­no je naj­pre obez­be­di­ti in­fra­struk­tu­ru i pri­la­zne pu­te­ve – ob­ja­šnja­va Pe­kar­ski.

Ra­do­van To­do­ro­vić, pr­vi čo­vek gro­čan­ske lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, do­da­je da se če­ka da Skup­šti­na gra­da usvo­ji plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je ovog pod­ruč­ja. Pre dva da­na do­ne­ta je od­lu­ka o iz­ra­di plan­skog do­ku­men­ta, a rok za za­vr­še­tak je go­di­nu da­na.

– Iz­ve­sno je da bi za iz­grad­nju akva­par­ka bi­lo za­in­te­re­so­va­nih in­ve­sti­to­ra. Na ne­dav­no odr­ža­nom Saj­mu tu­ri­zma sa po­ten­ci­ja­li­ma Groc­ke upo­zna­li smo En­gle­ze, ko­ji su po­tom ob­i­šli op­šti­nu i re­kli da im je lo­ka­ci­ja na pri­o­ba­lju Du­na­va pri­vlač­na za ula­ga­nja – na­vo­di To­do­ro­vić.

Izvor: politika.rs
Sačuvana

ivke
Administrator
Hero Member
*****
Lokacija: Blok 63
Poruke: 1125WWW
« Odgovor #22 poslato: 19. Јун 2010, 23:45:58 »Akvapark, čija je izgradnja u Bloku 44 na Novom Beogradu započeta još pre pet godina, uskoro bi mogao da se nađe u rukama Beograda. Kako investitori zemljište, na kome se gradi vodeni kompleks, još nisu priveli nameni, prema prethodnom zakonu o planiranju i izgradnji ova lokacija mogla bi da im bude oduzeta i na tenderu dodeljena novom zakupcu.

Pošto je u međuvremenu na snagu stupio novi zakon, komisija za prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta obratila se nadležnom ministarstvu i zatražila mišljenje nadležnih. Sada čekaju zeleno svetlo za oduzimanje ove atraktivne lokacije na Novom Beogradu.

- Kada je reč o kompleksu u Bloku 44, trenutno se vodi postupak o prestanku prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta - kaže Petar Živanović, gradski sekretar za imovinsko-pravne odnose. - Prema Zakonu o planiranju i izgradnji iz 2003. godine, investitori su morali da u roku od tri godine završe izgradnju, međutim, oni to nisu uradili. U međuvremenu je donet novi zakon, u kome ne postoji ova odredba. Zato smo i zatražili mišljenje od Ministarstva za prostorno planiranje i čekamo njihovu odluku kako bismo znali šta dalje da radimo.

Živanović dodaje da bi problem moglo da predstavlja to što su investitori upisali pravo korišćenja nad zemljištem na kome je započeta gradnja akvaparka.

- Ukoliko grad preuzme lokaciju, biće raspisan novi tender kako bi se pronašao i zakupac ovog građevinskog zemljišta koje pripada Beogradu - kaže Živanović. - Novi investitor bio bi u obavezi i da isplati prethodnog vlasnika, tačnije da mu nadoknadi ono što je on do sada uložio.

Izgradnja vodenog kompleksa na Novom Beogradu počela je u oktobru 2005. godine, a planirano je da se posao završi za godinu dana. Međutim okončana je svega polovina prvobitno zacrtanih planova, a u projekat je uloženo više miliona evra. Prvobitni investitori bili su Vladimir Janković i Žarko Paspalj, ali su oni brzo odustali. Od tada je promenjeno nekoliko investitora, a poslednji koji su pokušali da završe započete radove bila je kompanija "Genel". Kako stvari stoje, Beograđani uskoro neće dobiti akvapark, barem ne na ovoj lokaciji.

JOŠ LOKACIJA

ZEMLJIŠTE u Bloku 44 nije jedino koje će grad ponovo preuzeti. Naime, u Beogradu postoji više od 60 lokacija gde nije započeta gradnja u predviđenom roku. Najveći deo zauzimaju društvena preduzeća koja su prestala da rade ili su u stečaju, tako da nisu u mogućnosti da realizuju planirane projekte.

PLANOVI

ZA izgradnju akvaparka bilo je predviđeno pet hektara u Bloku 44, i planirano - 11 bazena, 14 tobogana, kuglana, klizalište, kao i tereni za ekipne sportove. Investitori su želeli da postave i najvišu "kamikazu" u Evropi, koja bi dostizala 20 metara, ali i jedinstvene "porodične tobogane", duge 405 i 132 metra.


Izvor: Večernje novosti
« Poslednja izmena: 21. Јун 2010, 09:50:33 ivke » Sačuvana

bata corlaja
Global Moderator
Sr. Member
*****
Poruke: 262« Odgovor #23 poslato: 23. Јун 2010, 07:58:48 »

A mogli bi za pocetak da naprave samo jedan zatvoreni olimpijski bazen, nema nijednog na Novom Beogradu.
Sačuvana
ivke
Administrator
Hero Member
*****
Lokacija: Blok 63
Poruke: 1125WWW
« Odgovor #24 poslato: 09. Јул 2010, 07:27:46 »Akvapark čeka novog investitora

Grad će najverovatnije preuzeti nezavršeni akvapark u Bloku 44, čija je izgradnja započeta još pre pet godina. Ovaj vodeni kompleks trebalo je odavno da bude završen, ali su investitori jedan za drugim odustajali od nastavka radova.

- Najpre mora da se pokrene postupak o utvrđivanju prava na gradnju. Pored toga, da bi Grad preuzeo nezavršeni akvapark u Bloku 44 to građevinsko zemljište mora da se proglasi javnim, potom da se raspiše tender, kao i da se utvrdi koliko je sredstava iz gradskog budžeta potrebno za konačan završetak tog kompleksa - kaže za Danas Oliver Glišić, predsednik Komisije za prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta i član gradskog veća. Glišić ne može da precizira kad će ova lokacija pripasti Gradu jer, prema njegovim rečima, neizvesno je koliko će postupak trajati.

- Postupak utvrđivanja prava i preuzimanje građevinskog zemljišta može brzo da se završi, a može da traje i godinama - navodi Glišić.

Izgradnja sportsko-zabavnog vodenog kompleksa u Novom Beogradu počela je u oktobru 2005. godine, a planirano je da se posao završi za godinu dana. Međutim, okončana je svega polovina prvobitno zacrtanih planova, a u projekat je uloženo više miliona evra. Prvobitni investitori bili su Vladimir Janković i košarkaš Žarko Paspalj, ali su oni brzo odustali. Od tada je promenjeno nekoliko investitora, a poslednji koji su pokušali da završe započete radove bila je kompanija „Genel“.

Za izgradnju akvaparka bilo je predviđeno pet hektara u Bloku 44, i planirano čak 11 bazena, 14 tobogana, kuglana, klizalište, kao i tereni za ekipne sportove. Investitori su želeli da postave i najvišu „kamikazu“ u Evropi, koja bi dostizala 20 metara, ali i jedinstvene „porodične tobogane“, duge 405 i 132 metra.

Komisija za prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta obratila se Ministarstvu za prostorno planiranje i zatražila mišljenje nadležnih. Sada čekaju zeleno svetlo za oduzimanje ove atraktivne lokacije na Novom Beogradu.

Prema rečima gradskog sekretara za imovinsko-pravne odnose Petra Živanovića, taj postupak je u toku i ukoliko ukoliko Grad preuzme lokaciju, biće raspisan novi tender kako bi se pronašao i zakupac ovog građevinskog zemljišta koje pripada Beogradu. U tom slučaju novi investitor bio bi u obavezi i da isplati prethodnog vlasnika odnosno da mu nadoknadi ono što je on do sada uložio.

Po Zakonu o planiranju i izgradnji iz 2003. godine, investitori su morali da u roku od tri godine završe izgradnju, ali to nisu uradili. U međuvremenu je donet novi zakon, u kome ne postoji ova odredba.


Izvor: Danas
Sačuvana

kaca 45 blok
Newbie
*
Poruke: 1


« Odgovor #25 poslato: 15. Јул 2010, 09:29:02 »

Sta se desava sa Aqua parkom u bloku 44? Da li ce biti nastavljena gradnja?

LJUDI SVI SE UCLANITE U GRUPU NA FACE BOOK-U DA BI MOGLI DA NAPRAWImO PETICIJU!:)

http://www.facebook.com/pages/SVI-KOJI-BI-HTELI-DA-SE-AQUA-PARK-U-44-TOM-BLOKU-ZAVRSI/132125320157751
« Poslednja izmena: 15. Јул 2010, 10:04:32 ivke » Sačuvana
zmaj sa save
Jr. Member
**
Lokacija: savski blokovi
Poruke: 95« Odgovor #26 poslato: 11. Децембар 2010, 11:58:51 »

mislim da od akvaparka nema nista ja bi tu izgradio park , da se ja pitam
Sačuvana

ma vazno je belyati  u dobrom drustvu uz pivo i ziku
CICKO
Newbie
*
Lokacija: Blok 61
Poruke: 12


« Odgovor #27 poslato: 11. Децембар 2010, 22:12:13 »

Ivke da li je definitivno da ce plac biti oduzet investitoru i da aqua parka nece biti?
Sačuvana
zmaj sa save
Jr. Member
**
Lokacija: savski blokovi
Poruke: 95« Odgovor #28 poslato: 12. Децембар 2010, 09:50:26 »

ja sam cuo tu istu pricu, ja bi umesto aqua parka tu napravio obican park
Sačuvana

ma vazno je belyati  u dobrom drustvu uz pivo i ziku
ivke
Administrator
Hero Member
*****
Lokacija: Blok 63
Poruke: 1125WWW
« Odgovor #29 poslato: 12. Март 2011, 19:03:27 »

Posetili smo danas napušteno gradilište aqua parka

Više fotki ovde« Poslednja izmena: 13. Март 2011, 10:57:43 ivke » Sačuvana

Stranice: 1 [2] 3
Štampaj
Prebaci se na: