Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije


9135 poruka u 2041 tema- 1944 članova - Poslednji član: Nsnsns021
Stranice: [1]
Štampaj
Autor Tema: Kad novine pišu o Blokovima  (Pročitano 13486 puta)
ivke
Administrator
Hero Member
*****
Lokacija: Blok 63
Poruke: 1125WWW
« poslato: 23. Децембар 2010, 11:20:02 »

Novinari baš umeju da lupetaju ponekad a tabloid Pravda je pobedio sa ovim člankom.
Sve mi je smešno, od teksta do očigledno iscenirane fotografije:

Дрога хара блоковима
Београд | 22. децембар 2010. | 15:19

Пра­зне фла­ше, шпри­це­ви и игле раз­ба­ца­не по пар­ко­ви­ма и ха­у­сто­ри­ма, сва­ко­днев­ни су при­зор с ко­јим жи­ве ста­нов­ни­ци но­во­бе­о­град­ских бло­ко­ва 70 и 44.– Дро­га ха­ра бло­ко­ви­ма – сла­жу се ста­нов­ни­ци јед­не од нај­ве­ћих срп­ских оп­шти­на, а чи­ње­ни­ца да по гра­ду већ по­ста­ју по­зна­ти као сте­ци­ште нар­ко­ма­на, сме­та чак и они­ма ко­ји су за­до­вољ­ни ква­ли­те­том жи­во­та у бе­тон­ском си­ви­лу.

И за­и­ста, чим смо по­сле ду­ге во­жње пре­ко за­кр­че­ног мо­ста кро­чи­ли на но­во­бе­о­град­ско тло, вид­но упла­ше­ни ста­нов­ни­ци бло­ко­ва од­мах су нам по­ка­за­ли ме­ста на ко­ји­ма се ужи­ва­о­ци опој­них дро­га и ло­кал­ни ал­ко­хо­ли­ча­ри већ го­ди­на­ма оку­пља­ју. Су­гра­ђа­ни­на, ко­ји жи­ви у бли­зи­ни Основ­не шко­ле „20. ок­то­бар“ за­те­кли смо док је за­кљу­ча­вао обли­жњи пар­кинг. Ла­нац спро­ве­ден од др­ве­та до др­ве­та, па још и за­ка­тан­чен. Име кри­је, јер ка­же да не­ће су­тра да га „не­ко пе­гла због раз­го­во­ра са но­ви­на­ри­ма“. Ипак, ода­је нам по­зи­ци­ју нар­ко­ман­ских „ште­ко­ва“.

– До пре по­ла го­ди­не оку­пља­ли су се и на кро­ву на­ше згра­де, али смо не­ка­ко ус­пе­ли да се до­го­во­ри­мо са ста­на­ри­ма и по­ста­ви­мо на из­ла­зу ре­шет­ку са ду­плом бра­вом и од та­да ви­ше не иду го­ре – при­ча за­бри­ну­ти ста­нар и до­да­је да је са­мо у њи­хо­вој згра­ди опљач­ка­но не­ко­ли­ко ком­ши­ја.

Пен­зи­о­нер­ка Рат­ка Јеч­ме­ни­ца при­ча нам да стра­ху­је за без­бед­ност дво­је уну­ча­ди и да их кад пад­не мрак, не пу­шта са­ме чак ни ис­пред згра­де. А, слич­но се по­на­ша­ју и оста­ле ком­ши­је.

– Овај крај је по­след­њих го­ди­на опа­сан и за од­ра­сле, а ка­мо­ли за де­цу – жа­ли се Јеч­ме­ни­ца.

Сне­жа­на Јо­ва­но­вић се, за сва­ки слу­чај не раз­два­ја од дво­го­ди­шње кћер­ке, па ка­же да још ни­је мно­го за­бри­ну­та, али јој сме­та што у кра­ју „ца­ру­је нар­ко­ма­ни­ја“.

Тач­но зна­ју ме­ста на ко­ји­ма се нар­ко­ма­ни оку­пља­ју, али су, при­зна­ју, ису­ви­ше упла­ше­ни да би тра­жи­ли по­моћ над­ле­жних.

Ма­да, при­ча­ју ста­нов­ни­ци бло­ко­ва, ти­ште их и дру­ги про­бле­ми, ко­ји ни­су за­не­мар­љи­ви – ма­њак пар­кинг ме­ста, не­хи­ги­јен­ска на­се­ља из ко­јих вре­ба за­ра­за, сме­ће у око­ли­ни Отво­ре­ног тр­жног цен­тра…

– Мо­рам да за­пу­шим нос кад идем од згра­де до пре­во­за и ствар­но ми­слим да је ова­кво ру­гло не­до­пу­сти­во. У овој кар­тон­ској на­се­о­би­ни ма­ло-ма­ло па из­би­је по­жар, а дим се ди­же до на­ших ста­но­ва – об­ја­шња­ва нер­во­зно ста­нар обли­жње згра­де и до­да­је да, уз то, још и лиф­то­ви не ра­де, кро­во­ви про­ки­шња­ва­ју, што у згра­ди од 70 ста­но­ва уме да за­да по­при­лич­ну гла­во­бо­љу.

Нај­ве­ћи и нај­бо­га­ти­ји

Иако су, су­де­ћи по исто­риј­ским спи­си­ма, пр­ви ста­нов­ни­ци на про­стор да­на­шњег Но­вог Бе­о­гра­да сти­гли још то­ком тур­ске вла­да­ви­не, тек 11. апри­ла 1948. го­ди­не по­ста­вљен је ка­мен те­ме­љац „гра­да пре­ко ре­ке“. Че­ти­ри го­ди­не ка­сни­је осно­ва­на је оп­шти­на ко­ја је да­нас, са 217.747 ста­нов­ни­ка, јед­на од нај­ве­ћих, али и нај­бо­га­ти­јих у Ср­би­ји. Но­ви Бе­о­град се про­сти­ре на 4.096 хек­та­ра, а у ње­му је из­гра­ђе­но 200 со­ли­те­ра и 600 ве­ли­ких стам­бе­них обје­ка­та, ис­пре­се­ца­них мо­дер­ним са­о­бра­ћај­ни­ца­ма.

Р. Бер­ба­то­вић

Фото: М. Миланковић


Izvor: http://www.pravda.rs/2010/12/22/droga-hara-blokovima/
Sačuvana

ivke
Administrator
Hero Member
*****
Lokacija: Blok 63
Poruke: 1125WWW
« Odgovor #1 poslato: 23. Децембар 2010, 11:23:02 »

Ovaj članak je izazvao čini mi se najviše komentara do sada na našoj fejsbuk strani:
http://www.facebook.com/blokovi?v=wall&story_fbid=165283946848886
Sačuvana

ivke
Administrator
Hero Member
*****
Lokacija: Blok 63
Poruke: 1125WWW
« Odgovor #2 poslato: 07. Фебруар 2011, 08:32:47 »

Novine se izgleda utrkuju koja će da objavi gluplji članak o Blokovima, danas je na redu Press:

BEOgradizacija... Mihailo Medenica
Blokovi, Bruklin na srpski način

Za namernika je sigurnije bilo da zanoći u divljini, nego da ga noć uhvati u njima. Gosti su umesto s pogačom i solju dočekivani s batinama. Policija nije zalazila dalje od uličnog osvetljenja, znajući da beogradski Bruklin, kao ranjeni pas, sam liže svoje rane...
Mihailo Medenica

Tri kilometra bezvredne močvarne zemlje, obrasle jednako u poroke, greh i slabosti, kao i u vrline i fanatično zajedništvo ljudi sa fusnote socijalne margine - novobeogradski blokovi, osam veličanstvenih krajputaša socijalizma i ideološkog neimarstva, u kojem je važilo samo jedno pravilo - nebu pod oblake, da se radni narod i poštena inteligencija uveri da Bog zaista ne postoji!

Nastali su iz nužde, kao odgovor na pitanje „Kuda sa tolikim dođošima", negde s početka sedamdesetih godina minulog veka.

Zidani neplanski, naseljavani uglavnom proverenim vojnim kadrom koji se posle nebrojeno prekomandi domogao Beograda, postali su suština Velike spavaonice (Novi Beograd, ako li ko ne zna) - marksizam u praksi.

No, krenimo redom - odande gde šina savija od buvljaka ka „kraju sveta", kriveći se ulevo niz Jurija Gagarina, krive Drine koja razdvaja blokove, i pritokama koje ih spajaju: Omladinskih brigada, Gandijeva, Nehruova, Dušana Vukasovića i Ivana Ribara.

Do prvog u nizu blokova, ujedno i najmlađeg u bratstvu, onog 70A, nekada se putovalo šest minuta i tri tramvajske stanice kroz bespuće šikare, omara i šipražja - danas su tu Romvil i Belvil, prvo kartonska favela egipatske nacionalne zajednice na Novom Beogradu, drugo elitno naselje uz „Delta siti", mesto tranzicionog hodočašća i pojilište pozera koji tri dana štede za dobre cigarete i espreso u kafiću u prizemlju...

S poljančeta prekoputa nekada se početkom jeseni širio miris pečene paprike, spremane za ajvar - danas biju oktani s jedne od sijaset benzinskih pumpi uz i niz Gagarinovu...

Istina, ima još utrina na koje domaćice poteraju dokone muževe da s džakovima paprika opajaju nedeljna jutra, i još se u garažama kiseli najbolji kupus u Beogradu, ali su koju godinu za Kinezima i evrointegracije stigle u blokove, pa...

Matorci pikaju balote na improvizovanom terenčetu među zgradama u Bloku 64 - svako je iz svoje zabiti doneo ponešto, što je u međuvremenu postalo deo kulturno-istorijskog nasleđa blokova.

Dourlavanje s prozora na prozor, takođe. Ubaci kesu sa đubretom u kontejner sa 15. sprata, i to. Ali i osećaj pripadnosti zajednici, kao da je blok tvoja avlija u koju je dovoljno izaći, a već će naići neko da se obrne tura piva i stuče pakla cigareta uz lagane teme, ili kvalitetno ćutanje...


U tri kilometra saterati 100.000 ljudi, njihovih karaktera, ćudi, običaja, verovanja, sujeverja i praznoverja, ehej, pameti...

Stariji su u svoje vreme to zvali selo, klinci danas - blejka, blejaža, iliti blejanje (nastalo, razvilo se i usavršilo u blokovima, pa proširilo na ostale delove grada) - tematska danguba i besposličarenje na klupicama između zgrada, ili pred lokalnim dragstorima gde se cirka na „dođem ti", sredstvo plaćanja na odloženo koje nikad ne stigne na naplatu.

Oni koji prvi put navrate, ili zalutaju, kažu da je nemoguće snaći se u ovom sivilu s dušom - i u pravu su.

Arhitekta koji je projektovao blokove 61, 62, 63 i 64 dobio je čak i nagradu za tu stepenastu nakaradu od zgrada, umesto desetak godina robije, pa da mu više ne padne na pamet da se sprda sa strukom...

Kao centralna tačka blokova nameće se „Piramida", nekad najčuveniji tržni centar u gradu, koji je svojevremeno pomutio slavu čak i izvikanom „Čumićevom sokačetu".

Danas je više piramida nego „Piramida" - grobnica butikaške ere kada se nemačka marka volela više od majke, i bila najdraži gost na slavama i ostalim porodičnim svetkovinama.

Iza nje, niže ka keju, obrastao u korov i nedopušene džointe čami kapitalni projekat koji je nama, ubogim vlasnicima skromnih nekretnina, trebalo da utrostruči cenu istih - nesuđeni akvapark, koji to i jeste za kišnih dana...

Idemo ka keju, pa njim iza „leđa" stamenih višespratnica, prikradajući se poslednjem u nizu blokova, najvećem i najčuvenijem - Bloku 45, iza kojeg već počinje Australija, što je znao da kaže pokojni Pera, lokalni automehaničar koji je za nekoliko piva ili litar „vinjaka" radio generalke na parkingu uz okretnicu tramvaja i autobusa.

One su ga i dotukle. Tačnije, ta vrsta kompenzacije koju je praktikovao...


Blokovi su i ono najbolje i ono najgore od Hercegovine, Bosne, Crne Gore, Like, Korduna, Dalmacije, Šumadije...
Blokovi su i ono najbolje i ono najgore od Hercegovine, Bosne, Crne Gore, Like, Korduna, Dalmacije, Šumadije...

Nekadašnje šibadžije sada su ponosni očevi koji decu uče da se nasiljem ništa ne postiže - red je bio da posle tolikih mardelja i oni dožive otkrovenje.

Biju zvona na crkvi Svetog Đorđa - vreme je za večernju liturgiju.

U njenoj porti su goreli, a i danas gore svi blokovski badnjaci o Božiću.

Vraćamo se kejom ka polaznoj tački u kojoj se seku Jurija Gagarina i Omladinskih brigada, i počinju blokovi.

Još samo ovde u miru počivaju revolucionari, male vojskovođe velikih bitaka, nesvrstani, udarnici i udarani - u imenima ulica i urbanim legendama ovi poslednji.

Domaćini ispiraju kace na uličnim hidrantima - valja ih spremiti za novu sezonu garažnog ribanca.

Blokovi su i ono najbolje i ono najgore od Hercegovine, Bosne, Crne Gore, Like, Korduna, Dalmacije, Šumadije...

U tri kilometra saterati 100.000 ljudi, njihovih karaktera, ćudi, običaja, verovanja, sujeverja i praznoverja, ehej, pameti...

Čudno je to stanje svesti kad živiš „na kraju sveta", tik uz „granicu" sa Australijom, na fusnoti margina - već kod Sava centra osećaš se kao u rasejanju, u dalekoj emigraciji, pa ti dođe da iz sveg glasa zapevaš onu kojom su klinci iz kraja u svega nekoliko reči rekli sve o blokovima: „Blok, brate, Bruklin, brate, blok - Brukli, bato! Kakav, brate, Bruklin, brate, blok je brate - zakon"!


Izvor: http://pressonline.rs/sr/kolumne/story/150141/Blokovi%2C+Bruklin+na+srpski+na%C4%8Din.html
Sačuvana

Stranice: [1]
Štampaj
Prebaci se na: